Salgsbetingelser

Vilkår for bruk

1. Generelle betingelser
Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Babysensor.com
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en
bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene kan
endre seg, og det var betingelsene som beskrevet i dette dokumentet på
kjøpstidspunktet som er gjeldende for hvert enkelt kjøp. Betingelsene sist oppdatert
15. mars 2023.
Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven,
angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg
lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter
ved kjøp av varer på Babysensor.com


2. Definisjon av parter
Selger er: Babysensor AS, org. nr. 920 230 970 MVA, Trekullveien 10, 3280
Tjodalyng, og blir i det følgende benevnt «Babysensor.com», «selger», «vi», «oss»,
«vår» eller «vårt».
Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen,
og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».


3. Angrerett og avbestilling
Babysensor.com forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven
som gir en 14 dagers angrefrist fra leveringsdato.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen
begynner å løpe. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og
meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Ved bruk av
angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14
dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte
kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt
å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art,
egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av
varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig
foreventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig
opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å
benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt
varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er
sendt tilbake

For å kansellere eller å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig
måte via e-post: support@Babysensor.com med følgende informasjon:
Angreskjema
Navn
Adresse
Dato
Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av
følgende
varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

4. Reklamasjon
Babysensor.com forholder seg til Forbrukerkjøpsloven for generelle regler rundt
reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for
varer etter Forbrukerkjøpsloven.
Når du mottar varene, bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er
i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare
ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på din neste
bestilling, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for
betaling av bestillingen.

5. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har
registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en
bestillingsbekreftelse.

6. Priser og betaling
Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, emballasje m.m.
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

7. Abonnement
Abonnement selges med en fastsatt bindingstid som beskrevet i produktnavnet. Feks 12 mnd premium abonnement er bundet i 12 mnd., uavhengig av om betalingen
skjer ved bestilling eller per måned i abonnementsperioden. Etter endt periode
opphører abonnementet automatisk, med mindre kjøper aktivt velger å forlenge det gjennom ny bestilling.

8. Force majeure
Er Babysensor.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en
slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen
omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig,
mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon,
beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler,
alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved
eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av
slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Babysensor.com fritatt for alt
annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares
tilhørende kjøpesum.

9. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre
kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven,
kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal
kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun
bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen
med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår
der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler,
med Sandefjord tingrett som verneting.

11. Forbehold
Babysensor.com forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som
følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle
endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger
av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende
brukervilkår.
Babysensor.com og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som
den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss
retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre

tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis. Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt
informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/
trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til
informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer
har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.
Babysensor AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller
tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Babysensor.com. Babysensor.com
kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv.
Babysensor.com har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys
eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

12. Copyright
Babysensor.com med logo er et registrert varemerke av Babysensor AS.
Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som
kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten
tillatelse.
Alt innhold på disse nettsidene er Babysensor AS eller underleverandør av nevntes
eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og
varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn,
informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av
produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på
disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller
benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning
eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Babysensor AS.