Salgsbetingelser

Vilkår for bruk

Generelle betingelser 
1. Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra BabySensor.com 
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en 
bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene kan 
endre seg, og det var betingelsene som beskrevet i dette dokumentet på 
kjøpstidspunktet som er gjeldende for hvert enkelt kjøp. Betingelsene sist oppdatert 15. mars 2023. 
Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, 
angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg 
lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på BabySensor.com 


 1. Definisjon av parter
  Selger er: BabySensor AS, org. nr. 920 230 970 MVA, Trekullveien 10, 3280 Tjodalyng, og blir i det følgende benevnt «BabySensor.com», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». 
  Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt». 

 2. Angrerett og avbestilling
  BabySensor.com forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en 14 dagers angrefrist fra leveringsdato. 
  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. 
  Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig 
  foreventuell redusert verdi på varen. 
  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
   
  For å kansellere eller å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via e-post: contact@babysensor.com med følgende informasjon: 
  Angreskjema 
  Navn 
  Adresse 
  Dato 
  Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut) 
  tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut) 
 3. Reklamasjon
  BabySensor.com forholder seg til Forbrukerkjøpsloven for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. 
  Når du mottar varene, bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på din neste 
  bestilling, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen. 
 4. Bestillings- og avtaleprosess
  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi harregistrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en 
  bestillingsbekreftelse. 
 5. Priser og betaling
  Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
  Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, emballasje m.m. 
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 
   
 6.  Abonnement 
  Abonnement selges med en fastsatt bindingstid som beskrevet i produktnavnet. Feks 12 mnd 4G premium abonnement er bundet i 12 mnd., uavhengig av om betalingen 
  skjer ved bestilling eller per måned i abonnementsperioden. Etter endt periode opphører abonnementet automatisk, med mindre kjøper aktivt velger å forlenge det gjennom ny bestilling. 
 7. Force majeure
  Er BabySensor.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir enslik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved 
  eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er BabySensor.com fritatt for alt 
  annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. 
 8. Personopplysninger
  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindrekjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 
 9. Tvister og lovvalg
  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting. 
 10. Forbehold
  BabySensor.com forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår. 
  BabySensor.com og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis. Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt 
  informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen. 
  Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. 
  BabySensor AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom BabySensor.com. BabySensor.com 
  kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. 
  BabySensor.com har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder. 
 11. Copyright
  BabySensor.com med logo er et registrert varemerke av BabySensor AS.
  Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse. 
  Alt innhold på disse nettsidene er BabySensor AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra BabySensor AS.